Procedury bezpieczeństwa w Żywej Pracowni na czas epidemii Covid-19

1. Ustala się procedury obowiązujące w Żywej Pracowni w okresie epidemii  COVID-19.

2. Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty Żywej Pracowni zobowiązani są do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania.

3. Organizatorem wydarzeń w Żywej Pracowni przy ul. Celnej 5 w Krakowie jest Żywa Pracownia spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 11/21.               

Zapewnienie bezpieczeństwa w Żywej Pracowni:

4. Ograniczeniu ulega czas otwarcia instytucji i liczebność odbiorców oferty Żywej Pracowni, adekwatnie do obowiązujących przepisów w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

5. W pracowni mogą przebywać w odpowiednich porach, poza pracownikami, jedynie: uczestnicy warsztatów w godzinach warsztatów oraz osoby załatwiające sprawy służbowe.

6. W warsztatach organizowanych przez Żywą Pracownię mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą pisemne oświadczenie o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru (załącznik nr 1). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni (załącznik nr 2). Osoba bez oświadczenia nie będzie mogła uczestniczyć w warsztatach.

7. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych salach, stosownie do wytycznych dotyczących zajęć edukacyjnych, w tym artystycznych. Za przestrzeganie limitów odpowiedzialna jest osoba prowadząca warsztaty – pracownik lub współpracownik Żywej Pracowni.

8. Przy ustalaniu godzin warsztatów zapewnione są odpowiednio długie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych osób oraz wietrzenie sali i niezbędną dezynfekcję.

9. Przy wejściu do lokalu Żywej Pracowni umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Osoby wchodzące do pracowni  winny zdezynfekować ręce. Mile widziane rękawiczki jednorazowe.

10. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, odpowiednio do prowadzonych działań, tak by umożliwić osobom korzystającym z oferty Żywej Pracowni częstą dezynfekcję rąk.

11. W pomieszczeniach Żywej Pracowni obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki lub przyłbice. Osoby nie posiadające ww. środków ochrony nie będą mogły korzystać z oferty Żywej Pracowni.

12. Przy wyjściu z pracowni umieszczony jest pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.

13. Pracownicy i współpracownicy Żywej Pracowni zaangażowani w przygotowanie
i prowadzenie warsztatów mają obowiązek używać środków ochrony osobistej:  przyłbice lub maseczki oraz rękawiczki jednorazowego użytku.

14. Wprowadzone zostaje ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie
z toalet – 1 os. W toaletach do wycierania rąk dostępne są jedynie papierowe ręczniki jednorazowe.

15. W toaletach i salach pracowni umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny
i zaleceń służb sanitarnych.

16. Osoby przebywające w Żywej Pracowni powinny zachować względem siebie odstęp 2 metrów i ograniczyć jednoczesne przebywanie w tych samych pomieszczeniach, stosując się do instrukcji pracowników i współpracowników Żywej Pracowni.

17. Instruktor przed rozpoczęciem warsztatów zobowiązany jest wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa i procedury obecnie obowiązujące w Żywej Pracowni i ustalić zasady zachowania podczas zajęć.

18. Podczas warsztatów uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, za zgodą instruktora, wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora. Po każdych warsztatach używane przez uczestników przedmioty i powierzchnie są dezynfekowane.

19. Zaleca się prowadzić warsztaty przy otwartych oknach, a jeśli to nie jest możliwe wietrzyć salę co godzinę minimum 10 minut.

20. Uczestnicy przychodzą na warsztaty nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczają budynek niezwłocznie po ich zakończeniu.

21. Pracownicy i współpracownicy Żywej Pracowni zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.

22. Częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń określa wewnętrzny harmonogram.